SOCIALE INNOVATIE
VOOR EEN DUURZAME, INCLUSIEVE 
EN RECHTVAARDIGE SAMENLEVING MOETEN WE
ANDERS ORGANISEREN
arrow 3.png
arrow 1.png
arrow 1.png
CONNECTING FOR IMPACT
arrow 3.png
Circulaie denkwijze.png

CIRCULAIR IS DE NORM

Natuurlijke bronnen worden onomkeerbaar uitgeput. 

menselijke behoefte.png

MENSELIJKE BEHOEFTEN

STAAN CENTRAAL

Te veel mensen worden niet

gehoord, waardoor ze bungelen.

Collectief begrip.png

GELIJKWAARDIGHEID IS HET UITGANGSPUNT 
Slechts een selecte groep plukt de vruchten van vernieuwing en groei.

DIALOOG ALS SLEUTEL

Kennis en perspectieven komen doorgaans niet samen. Dit leidt tot denkfouten en papieren oplossingen.

ketens.png

KETENS ALS UITKOMST

Initiatieven werken vaak langs elkaar heen, waardoor ze niet optellen tot systemische en duurzame oplossingen.

DE CONTEXT

WAARIN WE WERKEN

 

Op allerlei terreinen zijn transities gaande en staan onze aarde, de sociale cohesie en fundamentele waarden zoals vrijheid en gelijkheid onder druk.

 

Verschillen in inkomens en opleiding worden groter en spanningen tussen groepen nemen toe. Allerlei mensen voelen zich buitengesloten, niet gehoord en achtergesteld. Sociale, (geo)politieke en technologische ontwikkelingen hebben een enorme impact op de manier waarop we (niet) met elkaar communiceren. Digitalisering biedt steeds meer mensen toegang tot kennis. Maar de kloof tussen mensen neemt ook toe. Innovaties leiden tot groei van sociaal welzijn en de economie, maar werken ook ongelijkheid in de hand.

 

De 17 werelddoelen van de Verenigde Naties - Sustainable Development Goals (SDGs) - schetsen hoe onze wereld er in 2030 uit kan zien. Zij bieden in potentie hét denk- en actiekader waarin we samenlevingen optimaal vormgeven. COVID-19 zet de uitdagingen achter deze gezamenlijke doelen op scherp.

DE SOCIALE INNOVATIE

DIE WE AANJAGEN

 

We moeten maatschappelijke vraagstukken dus structureel anders aanpakken. De oproep tot dialoog en échte samenwerking wordt steeds luider. 

 

Maar waar begin je, als verschillende perspectieven elkaar niet weten te vinden, laat staan ontmoeten en begrijpen waardoor mensen vanuit aannames naar oplossingen zoeken? Als bestaande besluitvormingsprocessen in de kern niet inclusief zijn? En als de huidige initiatieven en interventies vanuit net een andere probleemdefinitie zijn opgezet en daardoor niet optellen tot structurele oplossingen?

 

Samenwerken lukt alleen vanuit een gedeeld beeld van de werkelijkheid. En door aan de bron verschillende perspectieven bijeen te brengen en samen te ontrafelen wat het echte probleem is. Dit voorkomt blinde vlekken. Number 5 is daarom een vrije denkruimte voor gelijkwaardige en niet-vrijblijvende dialoog en co-creatie. We brengen verwachte en ónverwachte spelers samen. We helpen hen om samen tot een gedeelde theory of change te komen en een duurzame ketenaanpak te ontwerpen.

Ongelooflijk hoe snel jullie partijen in beweging krijgen. Het is een lichtpunt

in de trage brei van besluitvorming en uitgestelde actie die nog te vaak voorkomt.

Dit geeft de burger echt moed.

Prof. Dr. Margriet Sitskoorn

Tilburg University 

Professor Klinische Neuropsychologie